6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 1 (1) Bu Kanunun amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. ​(2) Bu Kanun; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları kapsar. Madde 2 (1) Bu Kanunun uygulanmasında; ​a) Amblem: Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının bu Kanun hükümlerine uygun olarak tescil edilmiş olduğunu gösteren ve Kurum tarafından oluşturulan; tescil edildiği adla birlikte ürün veya...

İnternette Kişilik Haklarına Saldırı Suçu

İnternette Kişilik Haklarına Saldırı Suçu Kişilik hakkı insanların sahip olduğu en temel hakların başında gelmektedir. Herkesin kişiliği, kendi rızasına dayansın veya dayanmasın kanunlar ile koruma altına alınmıştır. Kişilik haklarının korunması yazılı ve görsel basında günümüzde eskiye oranla daha da oturmuş durumdadır. Ancak teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan internet, yazılı ve görsel medyayı sekteye uğratmış olduğu aşikardır. Geçmişte internet kullanımının günümüzdeki kadar yoğun olmaması nedeniyle bu alanda bir korunmaya ihtiyaç duyulmuyordu. Bu kadar hızla gelişen interneti kontrol etmek ve üzerinden yapılan saldırıları karşı koruma önlemleri almak biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. Bu konuda ifade ve basın özgürlüğüne gereken önem verilmelidir. Buradaki...

Teknoloji Transfer Ofisleri Hakkında Yargıtay Kararları

Teknoloji Transfer Ofisleri Hakkında Yargıtay Kararları DAVA – 1 Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15.02.2011 tarih ve 2009/317-2011/37 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin fizik mühendisi olup davalı firmalar yanında çalışmaya başlamadan önce geliştirdiği “Çöl Alanlarında Tarım Ürünlerinin Yetiştirilmesi” başlıklı buluş için davalı şirketlerin patent başvurusu yaptıklarını, davalılar ile müvekkili...

Patent Sahibinin Hakları

Patent Sahibinin Hakları Avukat Mert AYTEKİN Gebze Teknik Ünivertsitesi Teknoloji Transfer Ofisi Sunum Özeti 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME : KISACA KHK FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ​ SINAİ HAKLAR Bu haklar haksız rekabete karşı Türk Patent Enstitüsü tarafından korunur. MarkaPatent / Faydalı Model Endüstriyel Tasarım Coğrafi İşaret Entegre Devre Topoğrafyası FİKRİ HAKLAR Telif hakları ve ilgili haklar olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarafından korunur. Fikir ve Sanat Eserleri SINAİ MÜLKİYET HAKLARI BULUŞ NEDİR? BULUŞ NASIL KORUNUR?​ PATENT NEDİR? NELER PATENTLENEBİLİR?​ PATENTİN İŞLEVİ? Buluş sahibi ödüllendirilir. (7, 10, 20 yıl koruma) Buluş faaliyetleri özendirilir. Teknik bilgi yaygınlaşır. (Yayın)...

TÜBİTAK Projelerinde, Proje Yürütücüsü ile Kurum Arasında Fikri Hakların Paylaşımı

TÜBİTAK Projelerinde, Proje Yürütücüsü ile Kurum Arasında Fikri Hakların Paylaşımı TÜBİTAK projeleri kapsamında yapılan başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? TÜBİTAK Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi “TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar, konuya ilişkin esaslarda aksine bir düzenleme bulunmuyorsa proje yürütücüsüne aittir.” şeklinde düzenlenmiştir. Başvuruda bulunan hocaların, öğretim görevlilerinin, akademisyen ve profesörlerin proje kapsamında ortaya çıkan sınai haklar bakımından -esaslarda düzenlenen istisnai haller hariç- hak sahibi olduğu açıktır. Yani TÜBİTAK tarafından belirlenen usullere uygun bir...

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için Sağlanan Destek, Muafiyet ve Teşvikler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için Sağlanan Destek, Muafiyet ve Teşvikler Yönetici Şirketler için Sağlanan Destek ve Muafiyetler Nelerdir? Bölgelerin kurulması için gerekli idare binası, kuluçka merkezi ve alt yapı inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirket tarafından karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir. AR-GE ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, Teknoloji Transfer Ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerin, yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir. Yönetici şirket, bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı damga...

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknokent – Teknopark) Teknoloji Transfer Ofisleri Hakkında Genel Bilgiler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknokent – Teknopark) Teknoloji Transfer Ofisleri Hakkında Genel Bilgiler Aytekin Hukuk Bürosu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren şirketlere, kuruluşlara, yönetici şirketlere, öğretim üyelerine, üniversiteye ve tüm akademik personele bu alanda gerek duyulan tüm hukuki süreçte hizmet vermektedir. Bu hukuki süreçler telif hakları, marka hakları, patent hakları, iş hukuku, yabancılar hukuku gibi ihtiyaç duyulan alanlarıdır. Teknokent, Teknopark veya Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Nedir? Ülkemizde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bu bölgelerin işleyişi belirlenmiştir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; üniversitelerin, sanayi şirketlerinin ve AR-GE şirketlerinin bir bölge bünyesinde toplandıkları yerlerdir. Aynı ortam içinde AR-GE ve inovasyon çalışmalarını yürütürler ve birbirleri...

Kayıp Kaçak Bedeli İadesi İstemi – EPDK Kararı İptali

Kayıp Kaçak Bedeli İadesi İstemi – EPDK Kararı İptali T.C.DANIŞTAY13. DAİRE E. 2015/4076K. 2015/2838T. 17.8.2015 ADLİ YARGI ( Kayıp Kaçak Bedelleri İadesi İstemi – Tarafların Eşitliği Üzerine Kurulu Özel Hukuk Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Abonman Sözleşmesinden Kaynaklanan Kayıp-Kaçak Bedelinin İadesi İsteminden Doğan İhtilafın Ancak Adli Yargı Yerlerinde Açılacak Bir Davaya Konu Edilebileceği ) AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILAMAYACAĞI ( Kayıp Kaçak Bedeli İadesi İsteminin Reddi İşleminin İptali/Kayıp Kaçak Bedeline Dayanak EPDK Kararlarının İptali İstemi – Aynı Dilekçeyle Hem Adli Yargı Hem de İdari Yargı Yerlerinin Görev Alanına Giren Bir İstemde Bulunulduğu/Dava Dilekçesi Bu Hâliyle 2577 S. Kanun’un 5. Md. Uygun Bulunmadığı...

Vakıf Üniversitesinin Öğrenciden İkinci Kez Ücret Alması

Vakıf Üniversitesinin Öğrenciden İkinci Kez Ücret Alması YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E: 2013/6535 K: 2013/9400 T: 6.06.2013 VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN BAŞARISIZ OLUNAN DERSLER İÇİN ÖĞRENCİDEN İKİNCİ KEZ ÜCRET TAHSİL ETMESİ ( Güz Yarıyılı Ücretini Ödeyen Öğrenciden/Sebepsiz Zenginleşmeye Yol Açtığı – Davalıdan Tahsiline Karar Verileceği ) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDEN BAŞARISIZ OLDUĞU DERSLER İÇİN İKİNCİ KEZ ÜCRET ALINMASI ( Vakıf Üniversitesi/Sebepsiz Zenginleşmeye Yol Açtığı – Davalıdan Alınıp Davacıya İadesine Karar Verileceği ) SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Vakıf Üniversitesinin Güz Yarıyıl Ücretini Ödeyen Öğrenciden Başarısız Olduğu Dersler İçin İkinci Kez Ücret Tahsil Ettiği – Davacının İade Talebinin Kabulüne Karar Verileceği ) BAŞARISIZ OLUNAN DERSLER İÇİN ÖĞRENCİDEN...

Yargıtay İçtihatlarında Tanınmış Marka

Yargıtay İçtihatlarında Tanınmış Marka YARGITAY İÇTİHATLARINDA TANINMIŞ MARKA YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2013/9794 Karar Numarası: 2013/14086 Karar Tarihi: 02.07.2013 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARI Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12.05.2011 tarih ve 2010/120-2011/114 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sonay Demiralp Yavaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: KARAR : Davacı vekili, müvekkili şirketin 1998/103490sayılı 29. sınıf ürünler içeren...