Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için Sağlanan Destek, Muafiyet ve Teşvikler
Yönetici Şirketler için Sağlanan Destek ve Muafiyetler Nelerdir?

Bölgelerin kurulması için gerekli idare binası, kuluçka merkezi ve alt yapı inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirket tarafından karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir.

AR-GE ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, Teknoloji Transfer Ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerin, yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir.

Yönetici şirket, bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı damga vergisi ve harçtan muaftır. Atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.

Yönetici şirketin bu kanunun uygulanması kapsamında elde ettiği kazançlar 31.12.2023 tarihine kadar vergiden muaf tutulmaktadır. Bu kanun kapsamına giren bölgelerdeki faaliyetlerde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Hazineye ait taşınmazlar için, Maliye Bakanlığı tarafından yönetici şirket lehine ilk beş yılı bedelsiz olarak, devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmektedir. İrtifak hakkı veya kullanma izni verilenlerden hâsılat payı alınmamaktadır.

Girişimciler için Sağlanan Destek ve Muafiyetler Nelerdir?

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.

Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır.

Bölgede çalışan AR-GE personelinin, ayrıca AR-GE personelinin yüzde onunu geçmeyecek şekilde AR-GE destek personelinin de bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde bulunan personelin sigorta primi işveren hissesinin %50’si 5746 sayılı Kanun kapsamında desteklenmektedir. AR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin, bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı da gelir vergisi kapsamı dışında tutulmaktadır.

Teknolojik ürünün, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi ile bölgede yatırımı yapılabilmektedir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde Üniversite Öğretim Üyelerine hangi destekler sağlanmaktadır?

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde görev alan öğretim üyelerinin burada elde ettiği gelirler, bağlı bulunan üniversitenin döner sermayesi kapsamı dışında tutulmaktadır.

Öğretim üyeleri bölgede şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir veya şirket yönetiminde görev alabilirler. Bunları yapabilmek için hedef, Üniversite yönetim kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı taşımalıdır. Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan faaliyetlerde idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinin, yönetici şirkette görev alması sağlanabilir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmalar için Vergi Muafiyetleri Nelerdir?

4691 nolu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Geçici 2. maddesi uyarınca; Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler.

Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden (KDV) muaftır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde çalışan destek personelleri vergi muafiyetlerinden yararlanabilir mi?

6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapıla değişiklik ile AR-GE faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri destek personelinin söz konusu firmada çalışan toplam AR-GE personelinin %10’Uu sağlanan vergi muafiyetlerinden yararlanabilir.

Vergi muafiyetleri nasıl denetlenmektedir?

Bölgede faaliyet gösteren firmaların beyanlarını Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili vergi dairesi denetler. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar bölgedeki faaliyetler dahilindedir.

Teknoloji geliştirme bölgeleri avukatı, Teknoloji geliştirme bölgeleri kdv muafiyeti, istisnası, Teknoloji geliştirme bölgeleri kurumlar vergisi istisnası, Arge kurumlar vergisi istisnası, Teknopark hukuku, Teknokent avukatı, Patent avukatı, Fikri ve sınai haklar avukatı