Tanınmış Marka Hakkına Tecavüz İddiası

Tanınmış Marka Hakkına Tecavüz İddiası T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2004/4268 K. 2005/2362 T. 10.3.2005 TANINMIŞ MARKA HAKKINA TECAVÜZ İDDİASI ( Tanınmış Markanın Tanınmışlığından Yararlanabilecek veya İtibarını Zedeleyecek Tarzdaki Markanın Farklı Mal Kategorileri İçin Bile Olsa Tesciline Hükmedilemeyeceği ) MARKA HAKKINA TECAVÜZ İDDİASI ( Tanınmış Markanın Tanınmışlığından Yararlanabilecek veya İtibarını Zedeleyecek Tarzdaki Markanın Farklı Mal Kategorileri İçin Bile Olsa Tesciline Hükmedilemeyeceği ) GÖREVLİ MAHKEME ( Tanınmış Marka Hakkına Tecavüz İddiasına Dayalı Marka Terkini Davasında ) KHK-556/m.8/2,71 ÖZET : Davacı taraf, davalının tescil başvurusuna itirazında markaların benzerliğine ve kendi markalarının tanınmışlığına dayanmıştır. Dava dilekçesinde açıkça “ÜLKER” markasının toplumda tanınmış olduğu...

Boşanma Davaları Hakkında Özet Bilgi

Boşanma Davaları Hakkında Özet Bilgi Türk Medeni Kanunu’nda boşanma nedenleri Türk Medeni Kanunu’nda boşanma nedenleri zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranışlar, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı gibi özel nedenler dışında, evlilik birliğinin sarsılması gibi genel boşanma nedeni belirlenmiştir. Boşanma nedenlerine kısaca değinilmesi halinde, Zina Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Zinaya dayalı olarak boşanma davası, eşin zina yaptığının öğrenilmesinden itibaren altı ay içerisinde açılması gerekmektedir. Her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Eşini affeden tarafın zinaya dayalı boşanma davası hakkı yoktur. Hayata kast, pek kötü veya...

Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması-2

Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması-2Yeni ekle Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir. Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. Başvuru için aranan şartlar Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;   a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak, b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek, c) Türkiye’de yerleşmeye karar...

Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması

Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasına ilişkin müracaat makamlarınca düzenlenerek Bakanlığa gönderilen dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda varsa eksik olan bilgi ve belgeler tamamlatılır. Kanunun 11 inci, 12 nci, 16 ncı ve 17 nci maddelerine göre yabancının Türk vatandaşlığını kazanmasında millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunup bulunmadığının tespiti için Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığından ve Emniyet Genel Müdürlüğünden arşiv araştırması istenir. Kanunun 13 üncü, 14 üncü ve 43 üncü maddelerine göre yeniden Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişinin millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunup bulunmadığının tespiti için Emniyet Genel Müdürlüğünden arşiv...

Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı ile Kazanılması

Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı ile Kazanılması Ana veya babasının zorunlulukları veya keyfiyetleri neticesinde Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan çocuklar; ergin olmalarından (en azından 18 yaşından büyük olmak gibi şartlar) itibaren üç yıl içinde başvurmaları halinde; “Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması” hükümlerince Türk vatandaşı olabilirler. Ana veya babaya bağlı olarak iradesi dışında Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan ve ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığını kazanmak üzere yazılı bildirimde bulunan kişiler, seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanmak isteyenlerden, aranan şartları taşıdığı anlaşılanlar adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir ve karar...

Türk Vatandaşlığının Evlat Edinme Yolu ile Kazanılması

Türk Vatandaşlığının Evlat Edinme Yolu ile Kazanılması Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ve müracaat tarihinde ergin olmayan yabancı; millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, Türk vatandaşlığını kazanabilir. Evlat edinilen kişi, Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra evlat edinen ile arasındaki evlatlık ilişkisinin herhangi bir şekilde son bulması halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza eder. Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ve müracaat tarihinde ergin olan yabancı hakkında 15 inci maddedeki hükümler uygulanır. Bu hükümler; Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak. Başvuru tarihinden geriye doğru...

Türk Vatandaşlığının Evlenme Yolu ile Kazanılması

Türk Vatandaşlığının Evlenme Yolu ile Kazanılması Bir Türk vatandaşı ile en az 3 (üç) yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Yani bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Başvurular yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere 2 yasal yol bulunmaktadır. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı ve eşi, komisyon tarafından ayrı ayrı ve birlikte mülakata tabi tutulmak suretiyle evliliğin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığı araştırılır. Mülakat sonucunda oluşan kanaat evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin mülakat formuna yazılır. İl müdürlüğünce dosya karar alınmak...

Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması

Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması Türk vatandaşlığının yeniden kazanılmasının birinci şartı olan ikamet süresi şartı aranmadan; Kanunun 13 üncü maddesi olan Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile mümkündür ve 43. maddelerinde belirtilen kişiler bunlar yani yetkili makamın kararlarına ilişkin ile Türk vatandaşlığının kazanılması:   Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler Ana veya babalarına bağlı olarak iradeleri dışında Türk vatandaşlığını kaybeden ve ergin olmalarından itibaren üç yıl içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar NOT: 5901 sayılı kanun 27. Madde hükmü gereği- Türk vatandaşlığını kaybeden ana ya da babanın talebinin bulunması ve diğer eşin...

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler Göçmen olarak kabul edilen kişiler Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı hakkında Bakanlığın yazılı talimatı üzerine müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir: İsteği belirten form dilekçe Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya...

Türk Vatandaşlığının Kazanılması Hakkında Genel Bilgiler

Türk Vatandaşlığının Kazanılması Hakkında Genel Bilgiler Türkiye içinde veya dışında Türk babadan olan ya da Türk anadan doğan çocuklar doğumlarından başlayarak Türk vatandaşıdır. Türk vatandaşlığı Türk vatandaşlığının kazanılmasına, kaybına, ispatına ve çok vatandaşlığa ilişkin işlemler; yurt içinde İç İşleri Bakanlığı- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklerimiz tarafından yürütülür. Vatandaşlık işlemlerinin kâğıt veya elektronik ortamda yürütülmesine Bakanlık (İl Nüfus ve Vatandaşlık) yetkilidir. Öncelikle Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan olmak üzere iki yolla kazanılır; Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Soy bağı esasına göre kazanılan Türk vatandaşlığı, *Türk vatandaşı ana veya...