Patent Sahibinin Hakları

Avukat Mert AYTEKİN
Gebze Teknik Ünivertsitesi Teknoloji Transfer Ofisi Sunum Özeti

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME : KISACA KHK

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

SINAİ HAKLAR

Bu haklar haksız rekabete karşı Türk Patent Enstitüsü tarafından korunur.

MarkaPatent / Faydalı Model

Endüstriyel Tasarım

Coğrafi İşaret

Entegre Devre Topoğrafyası

FİKRİ HAKLAR

Telif hakları ve ilgili haklar olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarafından korunur.

Fikir ve Sanat Eserleri

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
BULUŞ NEDİR?
BULUŞ NASIL KORUNUR?​
PATENT NEDİR?
NELER PATENTLENEBİLİR?​

PATENTİN İŞLEVİ?

Buluş sahibi ödüllendirilir. (7, 10, 20 yıl koruma)

Buluş faaliyetleri özendirilir.

Teknik bilgi yaygınlaşır. (Yayın)

Ekonomik ve teknolojik gelişme sağlanır.

PATENT NASIL KORUNUR?

Patent, devlet tarafından Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla verilir.

Faydalı Model veya Patent ile tescillenir, kanunlar ile korunur.

SINAİ MÜLKİYET STRATEJİSİ

ŞİRKETLERİN SINAİ MÜLKİYETE VERDİĞİ ÖNEM?

Microsoft’un şirket değerinin %80’igayri maddi kıymetlerden, özelliklede fikri mülkiyetten gelmektedir.

IBM, Motorola, Philips, Mitsubishi,Canon, Hitachi, Kodak, yılda1000’den fazla patent başvurusuyapmaktadır.

IBM’in patent lisans gelirleriyılda 1 milyar $’dır.

PATENT SAHİBİNİN HAKLARI

Patent Belgesi, buluş sahibinin izni olmadan başkalarınınpatentli ürünü ticari olarak izinsiz;

Üretmesini,

Kullanmasını,

Satmasını,

İthal veya ihraç etmesini engeller.

Ancak patentli buluşun, ticari olmayan kişisel kullanımlar içinüretilmesinde herhangi bir engel yoktur.

SÖZLEŞMEYE DAYALI LİSANS (KHK MADDE 88)​

PATENT SAHİBİ, PATENTTEN DOĞANHAKLARINI NE ZAMAN KULLANABİLİR?

Uzun süren Patent veya Faydalı Model tescil prosedürü içinde, tescil belgesi çıkıncaya kadar patenti taklit edenler hakkında davaaçılabilir mi?

Patent başvurusu Türk Patent Enstitüsü tarafından ayda bir yayınlananRESMİ PATENT BÜLTENİNDE yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi,buluşa vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir.

Patent Hakkına Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkemetarafından hükmolunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabuledilir.

BAŞVURU SAHİBİNİN BAŞVURU VE TESCİLDEN DOĞAN HAKLARI

Başvurunun yayınından veya tecavüz ettiği iddia edilen tarafınhaberdar edilmesinden itibaren, BAŞVURU SAHİBİ haklarını kullanabilir.

Başvuru ile haklar doğar.

Yayınlanma ile, başvurudan Doğan Haklar 3. Kişilere Karşı Kullanılabilir.

Tescil ile, Hukuki ve Cezai Yaptırımlar Uygulanabilir. (TESCİLLİ SINAİ HAKSAHİBİNİN HAKLARI)

Koruma Başvuru tarihinden itibaren başlar.

HAKKA TECAVÜZ SAYILAN FİİLLER (KHK MADDE 136)

Buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklitetmek,

Tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başkaşekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek

Patent sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisansyoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncükişilere devir etmek,

Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanınaçıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığınıbildirmekten kaçınmak

HAKKA TECAVÜZ HALİNDE NELER YAPILABİLİR?

Noter Aracılığı ile İhbarname ya da İhtarname Gönderilebilir

Görevli ve Yetkili Mahkemede Hukuk ve Ceza Davası Açılabilir

Görevli ve Yetkili Cumhuriyet Savcılığına Suç DuyurusundaBulunulabilir

HAKKA TECAVÜZ HALİNDE CEZAİ YAPTIRIMLAR? (KHK MADDE 73/A)

Başkasının tescilli patentini taklit eden, satan, ithal veya ihraç eden,ticari amaçla elde bulunduranlar hakkında, suçlular hakkında Savcılıktarafından KAMU DAVASI açılmaktadır. Dava sonucunda:

Bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına,

14.000’den 46.000TL’ye kadar para cezasına,

İşyerlerinin en az bir yıl kapatılmasına ve ticaretten men edilmesine,

İhtiyati tedbir kararına,

Maddi ve manevi tazminata mahkum edilebilirler.

GÖREVLİ MAHKEMELER

Enstitünün bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşıaçılacak davalarda ve Enstitünün kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Enstitü aleyhineaçacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme Ankara İhtisas mahkemeleridir.

HUKUK DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEMELER

İstanbul, Ankara, İzmir’de Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri

Diğer YerlerdeAsliye Hukuk Mahkemeleri

CEZA DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEMELER

İstanbul, Ankara ve İzmir’deFikri Ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri

Diğer YerlerdeAsliye 3. Ceza, Yoksa Asliye Ceza Mahkemeleri

PATENT İSTEME HAKKI (KHK MADDE 11)​

PATENT İSTEME HAKKININ GASBI (KHK MADDE 12)

PATENT ÜZERİNDE HAK TESİSİ (KHK MADDE 86)

Patent başvurusu veya patent, başkasına devir edilebilir.

Miras yolu ile intikal edebilir.

Kullanma hakkı lisans konusu olabilir.

Patent başvurusu veya patent rehin edilebilir.

Rehin hakkı bakımından Medeni Kanun’da belirtilen hükümleruygulanır.

Patent ve başvurusu için sağlararası işlemler yazılı şekle tabidir.

KULLANMA ZORUNLULUĞU (KHK MADDE 96)

Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşukullanmak zorundadır.

Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilânın ilgili bültendeyayınlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilir.

Kullanmanın değerlendirilmesinde pazar şartları göz önünde tutulur

TAZMİNAT (KHK MADDE 138)

HUKUK DAVALARINDA MAHKEMEDEN NELER TALEP EDİLEBİLİR? (KHK MADDE 137)

Patentten doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması talebi,

Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi,

Tecavüzde kullanılan araçlara ve patente bağlı bir usulün kullanımınısağlayan araçlara el konulması talebi,

El konulan araçların mülkiyetinin kazanılması talebi

Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması talebi

Patentten doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkemekararının kamuya ilan yoluyla duyurulması talebi

YOKSUN KALINAN KAZANÇ (KHK MADDE 140)

Yoksun kalınan kazanç, zarar gören patent sahibinin seçiminebağlı olarak aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine görehesap edilir:

Patentten doğan hakka tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, patent sahibinin patenti kullanması ile elde edebileceği muhtemel gelire göre;

Patentten doğan hakka tecavüz edenin, patent konusu buluşukullanmakla elde ettiği kazanca göre;

Patentten doğan hakka tecavüz edenin,buluşu bir lisans anlaşması ilehukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gerekenlisans bedeline göre.

PATENT HAKKI NEDEN SONA ERER? (KHK MADDE 133)

Koruma süresinin dolması ile,

Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi ile,

Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi ilesona erer.

Hakkı sona eren patentin konusu, sona erme sebebinin gerçekleşmişolduğu andan itibaren, toplumun malı sayılır.

HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ (KHK MADDE 129)

Patent verilebilirlik şartlarına sahip olmadığı ispat edilmişse;

Buluşun, buluş konusunun açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispatedilmişse;

Patent konusunun, yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığıispat edilmişse;

Patent sahibinin, patent isteme hakkına sahip bulunmadığı ispatedilmişse patent hükümsüz sayılır.