Yabancılar için Uzun Dönem İkamet İzni

En Az 8 Yıl Kesintisiz İkamet İzni Olanlar İçin Uzun Dönem İkamet İzni

İlk başvuru için gerekli evraklar

İkamet İzni Başvuru Formu

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

İki (2) adet fotoğraf

Son üç yıl içerisinde

kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge

Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge

Adli sicil kaydı

Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesio Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Özel sağlık sigortası

Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Uzatma başvurusu Süresiz verilir. Uzatılmaz.

Göç Politikaları Kurulunun Belirlediği Şartları Haiz Olanlar İçin Uzun Dönem İkamet İzni (Göç Politikaları Kurulunun bu yönde bir kararı varsa Bakanlıkça ayrıca bildirilir.)

İlk başvuru için gerekli evraklar

İkamet İzni Başvuru Formu

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

Varsa önceki ikamet izni belgesinin ibrazı (süresi biten belge geri alınmaz)

İki (2) adet fotoğraf

Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Uzatma başvurusu Süresiz verilir. Uzatılmaz.