Yabancılar için Aile Oturma İzni

Yabancılar için Aile Oturma İzni

Yabancılar için Aile Oturma İzni, Aile ikamet izni, Türkiye’de bulunan destekleyicinin (Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28. Maddesi kapsamında olanların, ikamet izni sahiplerinin mültecilerin ve ikincil ...

Yabancılar için Uzun Dönem İkamet İzni

Yabancılar için Uzun Dönem İkamet İzni

En Az 8 Yıl Kesintisiz İkamet İzni Olanlar İçin Uzun Dönem İkamet İzni; İlk başvuru için gerekli evraklar İkamet İzni Başvuru Formu, Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı İki (2) adet fotoğraf ...

Yabancılar için Kısa Dönem Oturma İzni

Yabancılar için Kısa Dönem Oturma İzni

Kısa dönem ikamet izni düzenlenebilmesi için yabancılar bir takım şartları ve belgeleri sağlaması gerekmektedir. Bunlar; yabancının Türkiye’de kalış amacıyla ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, genel sağlık ve güvenlik standartlarına ...

Noterde Düzenlenecek Satış Vaadi Sözleşmeleri ile Vatandaşlık Kazanılması

Noterde Düzenlenecek Satış Vaadi Sözleşmeleri ile Vatandaşlık Kazanılması Resmi Gazete’de yayınlanan  06.12.2018 tarih ve 418 karar sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğe” göre,  250.000 USD tutarında  taşınmazın peşin olarak satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılamayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi de vatandaşlık kazanımı için yeterli olacaktır. Noterde düzenlenecek Satış Vaadi Sözleşmeleri hukuki olarak taşınmaz mülkiyetini doğrudan yabancı yatırımcıya geçirmeye yeterli değildir. Bu sözleşme ile satıcı projenin  tamamlanmasını ardından asıl satış sözleşmesini yapmayı üstlenmektedir. Yani satış vaadi sözleşmeleri asıl satışın yapılması için bir ön sözleşme niteliğindedir. İşbu düzenleme ile...

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığının Yatırım Yapılması Yoluyla Kazanılması

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığının Yatırım Yapılması Yoluyla Kazanılması 19 Eylül 2018 tarihi itibari ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının istisnai yoldan kazanılmasına ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidilmiş olup, şartlar daha önceki dönem uygulamasına göre hafifletilmiştir. Vatandaşlık başvurusu için izlenecek yollardan biri gayrimenkul yatırımı kapsamında düzenlenmiş olup aşağıda yer alan hususları içermektedir. 250.000 USD değerinde gayrimenkul yatırımı yaparak vatandaşlık hakkı kazanma: Kanaatimizce bu başvuru yöntemi vatandaşlık kazanımı için en çok tercih edilecek yol olacaktır. Yabancı 250.000 USD değerinde yapacağı bir gayrimenkul yatırımı ile (toplam değerleri 250.000 USD’yi sağlamak şartıyla birden fazla gayrimenkul de olabilir) kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarını Türkiye Cumhuriyeti...

Konkordato Talep Edebilecek Kişiler ve Talepte Bulunulabilecek Haller

Konkordato Konkordato Talep Edebilecek Kişiler ve Talepte Bulunulabilecek Haller nelerdir? İcra ve İflas Kanunu’nun 285.maddesine göre; a) Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen b) Vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan   herhangi bir borçlu konkordato talebinde bulunabilecektir. Bununla birlikte iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı da borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME (İİK m. 285) : Konkordato, iflasa tabi borçlular için, faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki; iflasa tabi olmayan borçlular için ise yerleşim yerindeki, Asliye Ticaret Mahkemesinden talep edilir. Konkordato talep eden, konkordato gider avansını yatırmaya mecburdur. ​ Konkordato talebi nereye ve nasıl sunulur? Konkordato başvurusu gerekçeli bir dilekçenin; ,...

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile şimdiye kadar Kanun Hükmünde Kararnamelerle koruma altında olan marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların bütüncül ve yenilikçi bir anlayış ile korunması hedeflenmektedir. ​Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu patentler yönünden II. Abdulhamit döneminde 1879 yılında kabul edilen ve dünyanın altıncı patent kanunu olan mülga İhtira Beratı’ndan sonra ülkemizde yapılan en büyük düzenleme olma özelliğine de sahiptir. Bu bakımdan Yeni Kanun, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk patent kanunu olarak da kabul edilebilir. Peki, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet kanunu hangi yenilikleri getiriyor? Patent...