Yabancılar için Aile Oturma İzni

Yabancılar için Aile Oturma İzni

Aile ikamet izni, Türkiye’de bulunan destekleyicinin (Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28. Maddesi kapsamında olanların, ikamet izni sahiplerinin mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin); yabancı eşine, kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da ergin ancak bakıma muhtaç çocuğuna verilir.

Bahsi geçen destekleyicinin; tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması, son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi, az bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

Destekleyicinin birden fazla eşi olması durumunda eşlerden birine, çocukların ise hepsine bu izin verilebilir.

Aile ikamet izni süresi her defasında en fazla iki yıllık sürelerle verilir ve destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

Aile ikamet izni altında Türkiye’de bulunan 18 yaş altı çocuklar ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim hakkına sahip olurlar. En az üç yıl bu izinle kalanlar 18 yaşını tamamladıktan sonra istemeleri halinde kısa dönem ikamet iznine geçiş yapabilirler.

Boşanma halinde ise yabancı eşe en az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olması haline kısa dönem ikamet izni verilebilir ancak aile içi şiddet nedeniyle mağdur olduğunu mahkeme kararıyla ispat edenlerde bu şart aranmaz.

Bu izinle Türkiye’de ikamet edenlerden kanunun 35. Maddesinde aranan şartların ortadan kalması, son bir yıl içinde toplam yüz seksen gün yurt dışında bulunanların ve evliliğin sırf ikamet izni almak için yapıldığının valiliklerce tespit edilmesi halinde ikamet izinleri iptal edilir.

AİLE İKAMET İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Türk Vatandaşıyla Evli Olanlar

İlk başvuruda Yabancıdan İstenilen Belgeler;

İkamet İzni Başvuru Formu

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

Dört (4) adet fotoğraf

Evli olduklarını gösterir belge

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)

Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge

Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Özel sağlık sigortası

Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)

Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

 

Uzatma başvurusunda yabancıdan istenilen belgeler

İkamet İzni Başvuru Formu

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

İki (2) adet fotoğraf

Evli olduklarını gösterir belge

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)

Nüfus cüzdanının noter onaylı aslı gibidir sureti

Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge

Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)

Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Türkiye’de Bir Yıl Süreli İkamet İzni Bulunanlar, Çalışma İzni Olanlar, Mülteciler, İkincil Koruma Statüsü Sahiplerinin Eşi

İlk başvuru Yabancıdan istenilen belgeler;

İkamet İzni Başvuru Formu

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

Dört (4) adet fotoğraf

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)

İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının ibrazı

Evli olduklarını gösterir belge

Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge

Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Özel sağlık sigortası

Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)

Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

 

Uzatım başvurusunda kendisinden istenilen belgeler

İkamet İzni Başvuru Formu

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

İki (2) adet fotoğraf

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; pasaport veya yerine geçen belge istenir)

İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının ibrazı

Evli olduklarını gösterir belge

Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge

Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)

Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Ergin Olmayan Yabancı Çocuk – Bağımlı Yabancı Çocuk

 

İlk başvuru Yabancıdan İstenilen Belgeler

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

Dört (4) adet fotoğraf

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)

İkamet İzni Başvuru Formu

Nüfus cüzdanı (T.C. vatandaşı destekleyici için), pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)

İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının ibrazı

Ortak velayet varsa diğer eşin muvafakatnamesi

Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge

Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Özel sağlık sigortası

Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)

 

Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge Uzatma başvurusu için gerekli evraklar;

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

İki (2) adet fotoğraf Destekleyiciden;

İkamet İzni Başvuru Formu

Nüfus cüzdanı (T.C. vatandaşı destekleyici için) Noter onaylı aslı gibidir sureti

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge) Noter onaylı aslı gibidir sureti

İkamet/çalışma izni belgesinin,

Mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi Noter onaylı aslı gibidir sureti

Süresi yeterli değilse yeni muvafakatname (anne ya da babanın)

Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge

Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)

Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge