TÜBİTAK Projelerinde, Proje Yürütücüsü ile Kurum Arasında Fikri Hakların Paylaşımı
TÜBİTAK projeleri kapsamında yapılan başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

TÜBİTAK Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi “TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar, konuya ilişkin esaslarda aksine bir düzenleme bulunmuyorsa proje yürütücüsüne aittir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Başvuruda bulunan hocaların, öğretim görevlilerinin, akademisyen ve profesörlerin proje kapsamında ortaya çıkan sınai haklar bakımından -esaslarda düzenlenen istisnai haller hariç- hak sahibi olduğu açıktır. Yani TÜBİTAK tarafından belirlenen usullere uygun bir şekilde kuruma “Fikri Ürün Bildirim Formu” sunularak proje kapsamında ortaya çıkan bir sınai hak için kendi adlarına patent başvurusu yapmalarında bir engel bulunmamaktadır.

Ancak bu noktada önem arz eden husus hak sahipliğine dayanarak bir üçüncü kişi olan üniversitelere bağlı “Teknoloji Tranfer Ofisleri” ile bu hakların paylaşılıp paylaşılamayacağıdır. Bu durumu açıklığa kavuşturacak düzenlemeler ise yine sözleşmenin de bağlı olduğu “Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarinca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları” nda hak sahiplerine ilişkin yükümlülükler başlığı altında düzenlenmiştir.

Şöyle ki;

Hak Sahiplerinin Yükümlülükleri

MADDE 6-Hak Sahipleri,

a) Fikri Mülkiyet Hakları üzerinde TÜBİTAK’ın talebi üzerine TÜBİTAK lehine ücretsiz, geri alınamaz (gayrikabili rücu), inhisari olmayan (Madde 8’de düzenlenen durumlar hariç olmak üzere) ve Fikri Mülkiyet Hakkının bahşettiği tüm hakları kapsayan bir lisans hakkı vermek ve ilgili sicilde bu lisans hakkının tescili sağlamakla,

d) Fikri Mülkiyet Haklarının kendi adına tescili için gerekli işlemleri yapmak, ve bunlara ilişkin her türlü ulusal/uluslar arası başvuruyu ve sonucunu, tescile yetkili merci tarafından kendisine yapılan bildirimden itibaren makul bir süre içerisinde bildirmekle,

f) Fikri Mülkiyet Haklarını, TÜBİTAK’ın yazılı izni olmadan 3. kişilere devretmemek ve inhisari lisans vermemekle, yükümlüdür.

Hal böyle iken TÜBİTAK projesi kapsamında ortaya çıkan haklar bakımından TÜBİTAK’a herhangi bir bilgilendirme yapmadan “Üniversite TTO” adına patent başvurusunda bulunulması sonucunda, ilerleyen dönemlerde hukuki uyuşmazlıklar doğabilecektir.