Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması

Türk vatandaşlığının yeniden kazanılmasının birinci şartı olan ikamet süresi şartı aranmadan;

Kanunun 13 üncü maddesi olan Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile mümkündür ve 43. maddelerinde belirtilen kişiler bunlar yani yetkili makamın kararlarına ilişkin ile Türk vatandaşlığının kazanılması:

 

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler

Ana veya babalarına bağlı olarak iradeleri dışında Türk vatandaşlığını kaybeden ve ergin olmalarından itibaren üç yıl içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar

NOT: 5901 sayılı kanun 27. Madde hükmü gereği- Türk vatandaşlığını kaybeden ana ya da babanın talebinin bulunması ve diğer eşin de muvafakat etmesi halinde çocukları da kendileri ile birlikte Türk vatandaşlığını kaybederler. Muvafakat verilmemesi halinde hakim kararına göre işlem yapılır. Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını birlikte kaybeden ana ve babanın çocukları da Türk vatandaşlığını kaybeder. Vatandaşlığın kaybı, çocukları vatansız kılacak ise bu madde hükümleri uygulanmaz.

Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Türkiye’de ikamet şartı aranmaksızın, Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.Türk vatandaşlığına yeniden alınma başvurusu ilgilinin oturduğu yerin en büyük mülki idare amirine, yabancı ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine yapılır.

Türkiye’de ikamet şartı aranmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararı ile yeniden kazanabilirler

Türk vatandaşlığının yeniden kazanılmasının ikinci şartı olan Türkiye’de üç yıllık ikamet süresi şartı aranması; Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen kişiler ise millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

Bunlar;

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması

Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması

Türk vatandaşlığını yeniden kazanmak isteyen kişi adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir:

İsteği belirten form dilekçe

Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği

Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge

Medenî hal belgesi

Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medenî halinde meydana gelen değişikliklere ilişkin belge

Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği veya benzeri belge

Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise bunu gösteren belge

Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını yeniden kazanmak isteyen kişinin, başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak üç yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınan yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge ve başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi

Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz

Türk vatandaşlığını hangi tarihte ve ne sebeple kaybettiklerini, biliniyor ise dosya numaralarını ve başka bir devlet vatandaşlığına geçip geçmediklerini belirten bir dilekçe alınır. Türk Vatandaşlığını kaybettikten sonra medeni halinde bir değişiklik olmuş ise buna ait belgelerin de dilekçeye eklenmesi gerekmektedir. Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyenler için düzenlenen dosyalar kontrol edilerek, eksiklikleri tamamlandıktan sonra var ise valilik veya konsolosluk görüşleri de belirtilmek suretiyle İçişleri Bakanlığına gönderilir. Yapılan değerlendirmeler ve araştırmalar sonucunda, İçişleri Bakanlığınca yeniden Türk vatandaşlığına alınma istekleri uygun görülenlerin Türk vatandaşlığına kabulleri için Bakanlığa ve Başbakanlığa teklifte bulunulur, durumu uygun görülmeyenlerin ise, vatandaşlığa alınma başvuruları reddedilir. Vatandaşlığa alınma işlemleri hakkında alınan kararlar ilgiliye ve müracaat makamlarına tebliğ olunur. Vatandaşlığa yeniden alınanların nüfus kütüklerindeki eski kayıtları canlandırılır.

Kayıt dışı kalanlar

Herhangi bir nedenle Türk vatandaşlığını kaybetmiş ve yapılan yersel yazımda kayıt dışı kalmış olanların Türk vatandaşlığını yeniden kazanmaları halinde; bu kişiler Türk vatandaşlığını kaybettikleri tarihte kayıtlı oldukları idari birime, varsa ana, baba ve kardeşlerinin kayıtlı olduğu haneye, yoksa o idari birimin son hanesinden bir sonraki haneye tescil edilirler ve kayıtlarına nüfus olayları işlenir.

Türk vatandaşlığından çıkma izni almış ana veya babanın çıkma izninden önce doğan ve aile kütüğüne tescil edilmemiş çocuk, ana veya babanın kapalı kaydının bulunduğu haneye tescil edilir. Tescil işleminden sonra çocuk için çıkma izni ile ilgili işlem yapılmak üzere Bakanlık bilgilendirilir. Bakanlıkça ana ve babaya bağlı olarak çıkma izni işlemi yapılarak kaydı kapalı hale getirilir.