Türk Vatandaşlığının Evlenme Yolu ile Kazanılması

Bir Türk vatandaşı ile en az 3 (üç) yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Yani bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Başvurular yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere 2 yasal yol bulunmaktadır.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı ve eşi, komisyon tarafından ayrı ayrı ve birlikte mülakata tabi tutulmak suretiyle evliliğin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığı araştırılır.

Mülakat sonucunda oluşan kanaat evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin mülakat formuna yazılır. İl müdürlüğünce dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

Türk vatandaşlığını evlenme yolu ile kazanma başvurularında gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından başvuru yapılan dosyalarda İl Emniyetin soruşturma yapacağı konular aşağıda belirtilmiştir. Bunlar;

Aile birliği içinde yaşama

Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.

Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.

Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Türk vatandaşlığını evlenme ile kazanmasında gerekli şartlar gerekmektedir. Bunlar Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam edenler başvurabilir. Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması eden, hükümlü ya da tutuklu olanlar başvuramaz. Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü halinde, evliliğin devamı şartı aranmaz. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancıların mahkeme kararıyla, evlenmenin butlanına (hiç olmamış) karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının eşi, Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış ise; evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında, bu eşin Türk vatandaşlığını kazanma tarihi esas alınır.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar başvurularını yurtdışı ve yurtiçi olmak üzere iki yasal yol ile başvurabilirler.

Yurtdışından yapılan başvurularda;

Türk vatandaşlığını evlenme yolu ile kazanmada başvuru merkezlerinden biri olan yurtdışı başvurularında birtakım ek belgeler ve şartlar gerekmektedir. Bunlar şartları sağladıktan sonra olumlu sonuçlanmaktadır. Yurtdışı başvurularda aşağıdaki belirtilen evraklar dosya haline getirilerek düzenlenir ve yetkili konsolosluğa iletilir. Konsolosluk işlemlerinden sorumlu muavin konsolos veya daha üst yetkili tarafından yabancı kişi ve eşi ayrı ayrı ve birlikte, evliliğin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığının tespiti için mülakata tabi tutulur.

Mülakat sonucunda oluşan olumlu veya olumsuz kanaat evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin mülakat formuna açık bir şekilde yazılır.

Yabancının bulunduğu devletin kanunları izin verdiği takdirde sabıka kaydı istenir ve yabancının Türk vatandaşı eşi ile evlilik kaydının resmi makamlarda bulunup bulunmadığı araştırılarak elde edilen bilgi ve belgeler dosyaya eklenir ve karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir. İstenilen belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Bunlar;

İsteği belirten form dilekçe

Türk vatandaşı eşe ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği

Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge

Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge

Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi

Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği

Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı

Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Yurtiçi Başvurularında ise;

Yurtiçi başvurularında ise aşağıdaki belirttiğimiz belgeler ile İl emniyet müdürlüğünden; evliliğin aile birliği içinde olduğu hakkında araştırma yapılır. Soruşturması tamamlanan yabancının dosyası il müdürlüğüne ve oradan da komisyona gönderilir. Evli çiftler komisyon tarafından önce ayrı ayrı ve sonra da birlikte mülakata tabi tutulmak suretiyle; evliliğin Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığı araştırılır. Komisyonun kararı il müdürlüğünce Bakanlığa gönderilir. Yurtiçi başvurularda gerekli olan belgeler;

İsteği belirten form dilekçe

Türk vatandaşı eşe ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği

Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge

Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge

Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi

Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği

Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı

Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz