Konkordato
Konkordato Talep Edebilecek Kişiler ve Talepte Bulunulabilecek Haller nelerdir?

İcra ve İflas Kanunu’nun 285.maddesine göre;

a) Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen

b) Vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan

 

herhangi bir borçlu konkordato talebinde bulunabilecektir. Bununla birlikte iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı da borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME (İİK m. 285) :

Konkordato, iflasa tabi borçlular için, faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki; iflasa tabi olmayan borçlular için ise yerleşim yerindeki, Asliye Ticaret Mahkemesinden talep edilir.

Konkordato talep eden, konkordato gider avansını yatırmaya mecburdur.


Konkordato talebi nereye ve nasıl sunulur?

Konkordato başvurusu gerekçeli bir dilekçenin; ,

• İflâsa tabi olan borçlu için muamele merkezinin bulunduğu, merkezi yurt dışında ise merkez şubesinin bulunduğu yerdeki,

• İflâsa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki, asliye ticaret mahkemesine verilmesi sureti ile yapılır.

Başvuru sırasında konkordato talebinde bulunan, Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan tarifede belirtilen konkordato gider avansını yatırmaya mecburdur. Bu gider avansının yatırılması HMK 114.madde anlamında bir dava şartı olarak kabul edilecek olup, yatırılmaması halinde talep sırf bu sebeple reddedilecektir.


Konkordato talebine hangi belgeler eklenir?

Konkordato başvurusuna aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği,mevcut malları satıp satmayacağı ve ödemelerin yapılabilmesi için gerekli malî kaynağı nereden sağlayacağını gösteren konkordato ön projesi,

 

b) Borçlunun malvarlığını ve mali durumunu gösteren bilanço,gelirtaplosu ve sair belgeler ve ayrıca maddi ve maddi olmayan varlıklar ve tüm alacak ve borçları vadeleri ile gösteren liste ve belgeler,

c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste,

d) Konkordato ön projesine göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo,

e) Yetkili bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları (Küçük işletmeler bakımından uygulanmaz).

Sunulan malî tablolar, başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün öncesine ait olmalıdır.Ayrıca borçlu mahkemenin ve komiserin isteyeceği diğer belge ve kayıtlarıda ibraz etmek zorundadır.

Konkordato projesinin kapsamı nelerdir?

Yasaya göre; bir konkordato ön projesinde;

– Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği,

– Alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacağı,

– Ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satılmayacağı,

– Borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla, yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağı,

gösterilmelidir.


Geçici mühlet ve kesin mühlet kavramları ne anlama gelir?

Konkordato talebi üzerine mahkeme, yukarıda yazılı belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı verir ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır. Bu esnada borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz

Ayrıca mahkemece borçlunun denetimini gerçekleştirmek ve işlemleri yürütmek üzere geçici bir komiser atanır. Geçici mühlet süresi üç aydır. Ancak konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir.

Kesin mühlet kararı ile geçici komiser kesin komisere dönüşür ve mahkemece, kesin mühlet kararıyla beraber veya kesin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda yedi alacaklıyı geçmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla ayrıca bir alacaklılar kurulu oluşturulabilir.

Konkordato komiserinin görevleri nelerdiri?

Kesin mühleti kararı verilmesi üzerine mahkme dosyayı komisere teslim eder. Komiser, kesin mühlet içinde, konkordatonun mahkeme tarafından tasdik edilebilmesine yönelik işlemleri tamamlar ve dosyayı raporuyla birlikte, karar verilmek üzere ilgili mahkemeye iade eder.

Komiserin görevleri şunlardır:

1-) Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak

2-) Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek

3-) Bu kanunda verilen görevleri yapmak

4-) Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak

5-)Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek

6-)Talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel mali durumu hakkında bilgi vermek

7-) Mahkeme tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.


Alacaklılar toplantısıve projenin kabulü için gerekli çoğunluk nedir?

(İİK/302)

Komiser alacaklılar toplantısına başkanlık eder ve borçlunun durumu hakkında bir rapor verir. Borçlunun gerekli açıklamaları yapmak üzere toplantıda hazır bulunması mecburidir.

Konkordato projesi;

a-) Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya

b-) Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini,

aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır.

Oylamada sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir. Rehinle temin edilmiş olan alacaklar, takdir edilen kıymet sonucunda teminatsız kaldıkları kısım için hesaba katılırlar.Çekişmeli veya geçiktirici koşula bağlı yahut belirli olmayan bir vadeye baglı alacakların hesaba katılıp katılmamasına ve ne oranda katılacağına mahkeme karar verir.

Komiser, iltihak süresinin bitmesinden itibaren en geç yedi gün içinde konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi eder.


Konkordatonun tasdiki kararını sonuçları nelerdir?

Konkordato, tasdik kararıyla bağlayıcı hâle gelir. Tasdik edilen konkordato projesinde, konkordatonun tasdik kararının kesinleşmesiyle bağlayıcı hâle geleceği de kararlaştırılabilir. Bu takdirde mühletin etkileri, kanunda öngörülen istisnalar saklı kalmak kaydıyla konkordatonun bağlayıcı hâle geldiği tarihe kadar devam eder.

Bağlayıcı hâle gelen konkordato, konkordato talebinden önce veya komiserin izni olmaksızın mühlet içinde doğan bütün alacaklar için mecburidir.

Konkordatonun tasdik edilmemesinin sonuçları nelerdri?

İcra ve İflas Kanunu’nun 308.maddesine göre; konkordato tasdik edilmezse mahkeme konkordato talebinin reddine karar verir ve bu karar ilân edilerek ilgili yerlere bildirilir.

Borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen karar verir.