Yabancılar için Kısa Dönem Oturma İzni

Kısa dönem ikamet izni düzenlenebilmesi için yabancılar bir takım şartları ve belgeleri sağlaması gerekmektedir.

Bunlar; yabancının Türkiye’de kalış amacıyla ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olması, istenilmesi vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunması ve Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermesidir.

Ayrıca Kanunun 7.Maddesi’nde sayılan Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar arasında bulunmaması gerekmektedir;

Aşağıdaki yabancılar, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyerek geri çevrilir:

Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar,

Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

15 inci maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, vize muafiyeti kapsamında olsalar dahi, 15 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan yabancılar

Bu maddeyle ilgili olarak yapılan işlemler, geri çevrilen yabancılara tebliğ edilir. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

 

Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir;

Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar

Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar

Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar

Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar

Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar

Turizm amaçlı kalacak yabancılar (Turizm amacıyla kalacağını beyan eden yabancıların öncelikle geçimlerini ne şekilde sağlayacaklarıyla nerede ikamet edecekleri hususlarının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.)

Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar

Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar

Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar

Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar (Bu yabancılara en fazla iki defa ikamet izni verilebilir.)

Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar

Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar (bu yabancılara bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir)

NOT: Kısa dönem ikamet izni; veriliş amacının dışında kullanıldığının tespit edilmesi, yabancı kişinin son bir yıl içinde toplamda yüz yirmi günden fazla yurt dışında kalması veya yabancının hakkında sınır dışı etme ya da Türkiye’ye giriş yasağının bulunması hallerinde verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler ise uzatılmaz.